1+1 واحدها
نرمال باغچه‎دار
سالن 1 1
اتاق خواب 1 1
سرویس بهداشتی 1 1
بالکن X
باغچه X
تراس X

1+1

واحدهای تک خوابه
1+1

______________________

شروع قیمت از

320.000 لیر

1+1

واحدهای تک خوابه
1+1

______________________

شروع قیمت از

320.000 لیر

واحدها
1+1 نرمال باغچه دار
سالن 1 1
اتاق خواب 1 1
سرویس بهداشتی 1 1
بالکن X
باغچه X
تراس X

2+1

واحدهای دو خوابه
2+1

______________________

شروع قیمت از

430.000 لیر

2+1 واحدها
نرمال آشپزخانه اپن‏‎دار تراس-1 تراس-2 باغچه‎دار همکف
سالن 1 1 1 1 1 1
اتاق خواب 2 2 2 2 2 2
سرویس بهداشتی 2 1 1 1 2 2
بالکن X X
باغچه X X X X X
تراس X X X

2+1

واحدهای دو خوابه
2+1

______________________

شروع قیمت از

430.000 لیر

واحدها
2+1 نرمال آشپزخانه اپن دار تراس-1 تراس-2 باغچه دار همکف
سالن 1 1 1 1 1 1
اتاق خواب 2 2 2 2 2 2
سرویس بهداشتی 2 1 1 1 2 2
بالکن X X
باغچه X X X X X
تراس X X X

Italian Trulli
3+1 واحدها
نرمال-1 نرمال-2 باغچه تراس همکف
سالن پذیرائی 1 1 1 1 1
اتاق خواب 3 3 2 2 3
سرویس بهداشتی 2 2 2 2 2
بالکن X X
باغچه X X X
تراس X X X
اتاق نشیمن X X X
کریدور X X X

3+1

واحدهای سه خوابه
3+1

______________________

شروع قیمت از

460.000 لیر

3+1

واحدهای سه خوابه
3+1

______________________

شروع قیمت از

460.000 لیر

واحدها
3+1 نرمال-1 نرمال-2 باغچه تراس همکف
سالن پذیرائی 1 1 1 1 1
اتاق خواب 3 3 2 2 3
سرویس بهداشتی 2 2 2 2 2
بالکن X X
باغچه X X X
تراس X X X
اتاق نشیمن X X X
کریدور X X X

Italian Trulli

4+1

واحدهای چهار خوابه
4+1

______________________

شروع قیمت از

580.000 لیر

4+1 واحدها
باغچه تراس تراس-بالکن 1 تراس- بالکن 2
سالن پذیرائی 1 1 1 1
اتاق خواب 3 3 3 3
سرویس بهداشتی 2 2 2 2
اتاق نشیمن 1 1 1 1
اتاق لباس
بالکن X X
باغچه X X X
تراس
کریدور

4+1

واحدهای چهار خوابه
4+1

______________________

شروع قیمت از

580.000 لیر

واحدها
4+1 باغچه تراس تراس-بالکن 1 تراس-بالکن 2
سالن پذیرائی 1 1 1 1
اتاق خواب 3 3 3 3
سرویس بهداشتی 2 2 2 2
اتاق نشیمن 1 1 1 1
اتاق لباس
بالکن X X
باغچه X X X
تراس
کریدور